Immowelt nekretnine

Ponuda nekretnina u stalnim je promjenama. Stoga, izdvojili smo samo dio aktualne ponude.

Od 1992. godine naša tvrtka dijeli sa svojim klijentima stečeno iskustvo u radu s nekretninama.

Nastojeći pružiti cjelovitu uslugu: od razumijevanja klijentovih želja preko pomoći kod odabira nekretnina do zaključenja ugovora i prijenosa vlasništva, ograničili smo djelovanje u posredovanju na Grad Zagreb i odabir atraktivnih nekretnina na Jadranu.

Vjerujemo da dugogodišnjim iskustvom i nastupom na hrvatskom tržištu možemo pomoći u ostvarenju Vaših želja, kako za ponuđene nekretnine, tako i za veliki broj raznih nekretnina koje nisu obuhvaćene ovom ponudom.

Očekujući Vaše javljanje na naše telefone,
srdačno Vas pozdravljamo!

UVJETI POSLOVANJA

I. Značenje izraza sadržanih u Općim uvjetima

Pojedini izrazi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeća značenja:

 1. Posrednik u prometu nekretnina ovlaštena Agencija koja ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, odnosno “IMMOWELT “jdoo – Agencija za promet nekretninama (u daljnjem tekstu: Posrednik).
 2. Agent posredovanja u prometu nekretnina fizička je osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina i kao takav zaposlen kod Posrednika (u daljnjem tekstu: Agent).
 3. Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
 4. Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina – u daljnjem tekstu: Nalogodavac).
 5. Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina (u daljnjem tekstu: Treća osoba).

II. Ponuda

Ponuda Posrednika temelji se na podacima zaprimljenim pisanim i usmenim putem od vlasnika nekretnina koje se nude na prodaju ili na podacima zaprimljenim pisanim ili usmenim nalogom Nalogodavca.Posrednik zadržava mogućnost pogreške, te prethodne prodaje ili odustajanja od strane vlasnika nekretnine.

III. Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Ugovor) obvezuje se Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem Treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu (u daljnjem tekstu: Naknada) ako taj pravni posao bude sklopljen.

Ugovor se sklapa u pisanome obliku i na određeno vrijeme.

Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju Ugovor, smatra se da je Ugovor sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.

IV. Prestanak ugovora o posredovanju

Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.

Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.

V. Isključivo posredovanje

Ugovorom se Nalogodavac može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika (isključivo-exclusivno posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena.

Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao, sam ili preko drugog posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je Posredniku platiti posredničku proviziju. Ako visina Naknade nije ugovorena, Nalogodavac je Posredniku dužan nadoknaditi stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od Naknade za posredovani posao.

Prilikom zaključivanja ugovora o isključivome posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.

VI. Obveze Posrednika

Ugovorom se Posrednik obvezuje obavljati osobito sljedeće:

 1. nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
 2. upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
 3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na:
  • očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretninem,
  • upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu,
  • pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani,
  • nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnomu zakonu,
  • okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima.
 4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
 5. omogućiti pregled nekretnina,
 6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
 7. čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
 8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
 9. obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

VII. Obveza Nalogodavca

Zaključiti Ugovor o posredovanju s Posrednikom te:

 1. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točnepodatke o nekretnini te ako posjeduje dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema Trećoj strani,
 2. dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
 3. osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
 4. obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
 5. nakon sklapanja predugovora, isplatiti Posredniku Naknadu,
 6. naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
 7. obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s Trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od Naknade.

Nalogodavac će odgovarati za štetu ako je postupao prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja posredovanog posla.

CJENIK POSREDNIČKIH USLUGA

KUPOPRODAJA:

Provizija se naplaćuje u % (postotcima) od ukupno postignutog iznosa kupoprodajne cijene za svaku pojedinu nekretninu.
Najviša ukupna provizija iznosi 6 %. Najniža ukupna provizija iznosi 4 %

Posrednička provizija koju plaća prodavatelj iznosi 3 %. Navedeni iznos naknade od 3 % predstavlja

polovinu ukupne provizije, dok druga polovina provizije od 3 % naplativa je od kupca nekretnine.

NAJAM I ZAKUP:

U pravnom poslu najma i zakupa provizija se naplaćuje u punom iznosu jedne mjesečne najamnine, odnosno zakupnine.

ZAMJENA NEKRETNINA:

Prilikom zamjene nekretnina provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je stranka stekla zamjenom, jednako pravnom poslu kupoprodaje.

ZA PRODAVATELJA: ZA KUPCA:
Po potpisu Ugovora o posredovanju pri prodaji nekretnine Posrednik se za Prodavatelja obvezuje izvršiti slijedeće:
 1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
 2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom nekretnine,
 3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na:
  • očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine,
  • upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretnini,
  • pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani,
  • nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno zakonu,
  • okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima.
 4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način
 5. omogućiti pregled nekretnine,
 6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora
 7. čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
 8. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate
 9. prisustvovati pri isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom će sastaviti zapisnik o primopredaji nekretnine.
Po potpisu Ugovora o posredovanju pri kupnji nekretnine Posrednik se za Kupca obvezuje izvršiti slijedeće:
 1. izvršiti uvid u isprave kojim se dokazuje vlasništvo predmetne nekretnine i upozoriti Kupca na očite nedostatke u ispravama, ukoliko postoje
 2. upoznati Kupca sa zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine
 3. čuvati podatke o Kupcu kao poslovnu tajnu
 4. voditi pregovore između Kupca i treće osobe u svrhu realizacije povjerenog mu posla
 5. Izdati račun za naplaćenu proviziju
 6. Posrednik se također obvezuje obavijestiti Kupca osvim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili su mu trebale biti poznate.

Također posrednik za Kupca obavlja:

 • pravno praćenje koje obuhvaća izradu kompletne dokumentacije vezane uz kupoprodaju nekretnine (Predugovor ukoliko se potpisuje, te glavni Kupoprodajni ugovor);
 • dostava gruntovnih izvadaka predmetne nekretnine (uoči potpisivanja)
 • organiziranje ovjere potpisa na kupoprodajnom ugovoru, a u slučaju realizacije kredita banke, predaja prijedloga za uknjižbu hipoteke u Zemljišnoknjižni odjel nadležnog suda
 • po upisu hipoteke dostava izvatka iz zemljišne knjige.
 • prisustvuje isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji nekretnine
 • prijava i razrez poreza, te prisustvovanje poreznoj komisiji za procjenu nekretnine
 • prijava za oslobođenje poreza kod prvokupa;
 • prijava prijedloga za uknjižbu prava vlasništva u Općinskom Sudu u Zagrebu
 • prijenos režija s imena prodavatelja na ime kupca
Immowelt nekretnine
Prijava na korisničku panelu CMS Slon-ingDesign by Slon-ing